Asociāciju 2007.gadā nodibināja vadošās laikmetīgās kultūras NVO Latvijā – Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Jaunā teātra institūts, Jauno mediju kultūras centrs RIXC, starpnozaru mākslas grupa SERDE, kultūras projekts NOASS, kultūras un informācijas centrs K@2. Šobrīd asociācijā darbojas jau 19 organizācijas un individuāli biedri un tā joprojām ir atvērta jaunu dalībnieku uzņemšanai. Asociācijas mērķis ir attīstīt un aktivizēt nevalstisko organizāciju darbību kultūras jomā un uzlabot vidi kultūras NVO darbībai; pārstāvēt kultūras NVO intereses valsts un pašvaldību kultūrpolitikā; attīstīt un atbalstīt inovatīvās kultūras procesus Rīgā un Latvijas reģionos, kā arī starptautiski; piedāvāt konsultācijas un ekspertīzi, kā arī nozares pētniecību un analīzi.

Līdz šim LKNVOA darbība galvenokārt bija vērsta uz informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalīborganizācijām un NVO darbības problēmu identificēšanu gan tieši kultūras sektorā, gan vispār.

 

LKNVO stratēģija

Ikdienā kultūras organizācijas ir aizņemtas ar radošo darbu, kultūras projektu plānošanu un īstenošanu. Lielākoties kultūras organizācijas visus savus resursus iegulda un velta kultūras produktu attīstībai, nevis nodarbojas ar kultūrpolitiskas ietekmēšanu. Tomēr, nenodrošinot pilnvērtīgu NVO pārstāvniecību kultūrpolitikas izstrādē un īstenošanā, tiek vājinātas kultūras organizāciju iespējas, tāpēc organizācijām ir svarīgi nodarboties ar savu interešu pārstāvību. Īpaši nozīmīgi tas ir brīžos, kāds no augstākstāvošajiem grasās ieviest likuma grozījumus, kas draud apgrūtināt šo organizāciju darbu. To iespējams risināt, pārstāvot savas intereses un parādot, ka kultūras nozare ir svarīga un nav apejama. Kultūras nevalstiskā sektora pārstāvjiem nodarboties ar interešu pārstāvību ir sevišķi būtiski, jo šobrīd Latvijā kultūras NVO nepelnīti ir nokļuvušas neizdevīgā pozīcijā, salīdzinot ar valsts kultūras iestādēm.  Kultūras NVO ir jākļūst par aktīvu viedokļa paudēju un jāiegūst stabila pozīcija valsts institūcijās un kultūrpolitikā.

Balstoties viedokļos un pieredzē, kas iegūta Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā seminārā un apmācībās, kas tika veltīti kultūras NVO sadarbības modeļa izveidei un attīstības stratēģijai, secināts, ka veiksmīgākais modelis, kas palīdzētu nodrošinātu pilnvērtīgu NVO pārstāvniecību kultūrpolitikas izstrādē un īstenošanā, ir Laikmetīgās kultūras NVO asociācija (LKNVOA).

Tiek nolemts attīstīt LKNVOA darbu un pacelt asociācijas kapacitāti. 

 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS VĒRTĒJUMS

Laikmetīgās kultūras NVO asociāciju (LKNVOA) 2007. gadā nodibināja vadošās laikmetīgās kultūras NVO Latvijā – Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Jaunā teātra institūts, Jauno mediju kultūras centrs “Rixc”, starpnozaru mākslas grupa “Serde”, kultūras un mākslas projekts “Noass”, kultūras un informācijas centrs “K@2”.

LKNVOA sākotnēji tikai izveidota “krīzes” situācijā, kurā steidzami bija nepieciešams pārstāvēt kultūras nevalstisko organizāciju intereses valsts kultūrpolitikā. Pēc krīzes atrisinājuma tika nolemts asociāciju saglabāt, par tās galvenajiem darbības virzieniem nosakot: attīstīt un aktivizēt nevalstisko organizāciju darbību kultūras jomā un uzlabot vidi kultūras NVO darbībai; pārstāvēt kultūras NVO intereses valsts un pašvaldību kultūrpolitikā; attīstīt un atbalstīt inovatīvās kultūras procesus Rīgā un Latvijas reģionos, kā arī starptautiski; piedāvāt konsultācijas un ekspertīzi, kā arī nozares pētniecību un analīzi.

Tomēr finansējuma trūkuma dēļ līdz šim lielākoties asociācijas darbība bijusi neregulāra un sporādiskas dabas, tās aktivitātes galvenokārt bijušas reaktīvas, nevis proaktīvas. Asociācijas līdzšinējo darbību var raksturot kā vērstu uz informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalīborganizācijām un NVO darbības problēmu identificēšanu – gan kultūras sektorā, gan vispār. Šobrīd asociācijā oficiāli darbojas jau 19 organizācijas un individuāli biedri, kā arī tā joprojām ir atvērta jaunu dalībnieku uzņemšanai.

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansētajam semināram, tika izvērtēta LKNVOA līdzšinējā darbība, iezīmēta nākotnes vīzija, kā arī tika plānota tālākā LKNVOA attīstības stratēģija.

MISIJA

Laikmetīgās kultūras NVO asociācijas misija ir radīt un nodrošināt labvēlīgu vidi laikmetīgās kultūras NVO darbībai un attīstībai Latvijā, pārstāvot savas intereses un palielinot savu ietekmi valsts institūcijās.

Īsāk: Nodrošināt labvēlīgu vidi kultūras NVO darbībai Latvijā.

 VĪZIJA (3 gadiem)

LKNVOA darbība no “ugunsdzēšanas” režīma pārgājusi preventīvā un proaktīvā viedokļa pārstāvniecībā. LKNVOA aktīvi nodarbojas ar LK NVO lobiju valsts institūcijās, kā arī veselīgu propagandu plašākā sabiedrībā. Tā rezultātā laikmetīgās kultūras NVO kultūrpolitikā ir nokļuvusi līdzvērtīgā pozīcijā ar valsts kultūras iestādēm, ir spējīgas un nodarbojas ar kultūrpolitikas un kultūras procesu virzīšanu Latvijā, kā arī starptautiski. LKNVOA kultūras nozares pārstāvju vidū kļuvusi par redzamu un pozitīvi vērtētu asociāciju, kas katru gadu piesaista arvien jaunus biedrus, piedāvājot seminārus, apmācības, pieredžu apmaiņu, kā arī sabiedrības un nozares profesionāļu uzmanību piesaistot ar vienu lielu LKNVOA organizētu notikumu ik gadu. Finansējums ir pietiekams, lai spētu nodrošināt LKNVOA darbību un tās attīstību. (Vairāk: skat. Finansējuma piesaistes stratēģiju.)

Iekšējie faktori

Stiprās puses

Vājās puses

·    Daudz biedru, kas nodrošina kompetenci dažādās jomās – gan kultūras nozarē, gan NVO sektorā

·    Notikusi laikmetīgās kultūras nevalstiskā sektora modeļa plānošana

·    Līdz šim nekoordinēt valdes darbs

·    Nav notikusi ilgtermiņa plānošana

·    Šobrīd nav piesaistīts finansējums darbībai

·    Nav savu telpu

·    Nav nodrošināta savstarpēja komunikācija, regulāra informācijas plūsma

·    LKNVOA nav izveidots labi zināms, mīlēts tēls

 

Ārējie faktori

Iespējas

Draudi

·    Atrast finansējuma piesaistes avotus un piesaistīt finansējumu darbībai un aktivitātēm

·    Ziedojumu piesaiste

·    Veidot jaunas sadarbības ar citām NVO

·    Veikt pētījumus par laikmetīgās kultūras pasākumu apmeklētību, nepieciešamību, nozīmi

·    Spodrināt LKNVOA tēlu, popularizēt darbību, mērķus, vērtības

·    Veicināt biedru sadarbību, kompetenču un resursu apmaiņu

·    Organizēt seminārus, apmācības, pieredžu apmaiņas, konferenci

·    Netiek atrasts finansējums, tādējādi traucējot LKNVOA darba attīstību

·    LK NVO un valsts kultūras iestādes tiek pretnostatītas, kas traucē LK NVO pārstāvētajām interesēm

·    LKNVOA biedru entuziasma apsīkšana

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI (2017-2019)

1. Preventīva un proaktīva LK NVO interešu pārstāvniecība valsts institūcijās. Līdz šim LKNVOA interešu pārstāvniecības jomā lielākoties darbojusies, reaģējot uz ārējiem notikumiem, tāpēc, attīstot asociācijas darbu, ir svarīgi no “ugunsdzēšanas” režīma pāriet preventīvā un proaktīvā viedokļa un interešu pārstāvniecībā.

 • Sekot līdzi visām likumu iniciatīvām, kas var ietekmēt kultūras nozari
 • Komunicēt, uzturēt attiecības ar politikas veidotājiem, valsts institūcijām
 • Izveidot dialogu ar Kultūras ministriju (ministra un valsts sekretāra līmenī) par nozarei un NVO sektoram būtiskiem jautājumiem
 • Nodarboties ar kultūras NVO interešu lobiju valsts institūcijās
  • Cīnīties par dokumentācijas vienkāršošanu
  • Ierosināt atbalsta, nevis soda institūcijas
  • Atbalstīt ideju pat VKKF finansējuma piesaisti akcīzes nodoklim
  • Neļaut paaugstināt kultūras pasākumu biļešu PVN likmes
  • Rūpēties par LK NVO kultūras produktu iekļaušanu kultūrizglītīabas programmā
  • Veicināt Radošās personas likuma virzību
  • Iestāties pret mikrouzņēmumu likvidāciju
  • Veicināt Sociālās uzņēmējdarbības likumuma attīstību
 • Piedalīties VKKF budžeta jautājumu risināšanā
 • Nodrošināt demokrātisku un profesionālu Rīgas Domes kultūras budžeta sadales principu saglabāšanu
 1. LK NVO vērtību un viedokļu izplatīšana plašākā sabiedrībā. LKNVOA ir jānodarbojas ne tikai ar lobiju valsts institūcijās, bet savu ideju paušanai un īstenošanai jāizmanto arī citas platformas, tādā veidā arvien plašākā sabiedrībā aktualizējot LK NVO svarīgus jautājumus.
 • Sabiedriskās domas un diskusijas veicināšana par kultūrpolitikai un ilgtspējīgai attīstībai svarīgiem jautājumiem.
 • Veselīgi propagandēt laikmetīgās kultūras vērtības un viedokļus plašākā sabiedrībā
 • Līdzdalība Latvijas Pilsoniskajā aliansē un NVO un MK Memoranda padomē
 • LK NVO tēla veidošana, LKNVOA popularizēšana, logotipa izvietošana
 • Palielināt asociācijā aktīvi iesaistīto organizāciju un individuālo biedru skaits
 • Uzrunāt arī mazākumtautību organizācijas
 • Nodrošināt informācijas apriti par LK NVO svarīgiem jautājumiem
 • Organizēt publiskas aktivitātes (konsultācijas, apmācības, seminārus, pieredzes apmaiņas)
 • Nodarboties ar nozares pētniecību un analīzi
 • Veikt pētījumu par laikmetīgās kultūras pasākumu apmeklētību, nepieciešamību, nozīmi
 • Laikmetīgās kultūras procesu dokumentēšana un izdevējdarbība, u.c.
 • Reizi gadā organizēt lielāku LK NVO jomas notikumu (konferenci, pētījumu)
 1. Savstarpēja LKNVOA biedru kompetenču un resursu apmaiņa. Kamēr LKNVOA nevar lepoties ar pastāvīgu un regulāru finansējumu, asociācijas galvenais pieejamais resurss ir biedru kompetences, ar ko savā starpā var dalīties, nodot.
 • Veicināt un sekmēt sadarbību asociācijas biedru starpā
 • LKNVOA biedru izglītošana (semināri, apmācības, pieredzes apmaiņas)
 • Jāizveido komunikācijas platforma, kurā LKNVOA biedri var viegli apmainīties ar informāciju, viedokļiem
 • Reizi 2 mēnešos ziņot biedriem par panākto interešu pārstāvniecības jomā
 • Reizi gadā piedāvāt biedriem lielāku LK NVO jomas notikumu (konferenci, pētījumu)
 • Piedāvāt konsultācijas un ekspertīzi par nozares specifiskiem jautājumiem